Promovimi dhe ndihmesa per zbatimin e partneritetit publiko privat në shume sektor te ekonomise me qellim te ofrimit të infrastruktures dhe sherbimeve publike ne menyre me efikase dhe kosto sa me te ulet.