Në këtë seksion do të gjeni detajet rreth projekteve PPP në Kosovë. Projektet mund të jenë në faza të ndryshme të zhvillimit, qoftë në fazën e inicimit, të përgatitjes së studimeve paraprake dhe aplikimit për aprovim, në fazën e përzgjedhjes së partnerit privat apo edhe në fazën e implementimit dhe monitorimit.

Për më tepër detaje, ju lutem klikoni në nënseksionet e krijuara për secilin projekt.