Këtu mund të gjeni të gjitha dokumentet ligjore që rregullojnë fushën e PPP, duke filluar nga ligjet, direktivat qeveritare, direktivat e KPPP-së si dhe formularë të ndryshëm.